Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Platné je nezjednodušené znění těchto Obchodních podmínek, zjednodušení slouží pro rychlé seznámení s obsahem Obchodních podmínek.

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi firmou DK 60 s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 

Prodávající

DK 60 s.r.o. Slunečná 1571/4 73601 Havířov IČ: 04940296
 

Kupující

Fyzická, fyzická podnikající nebo právnicá osoba, která kupuje od prodávajícího.
 

Důležité pojmy pro účely Obchodních podmínek

Zásilkou se rozumí, fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím, uvedena na internetových stránkách http://www.kobercovyraj.cz

Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě zaplacení hotově.
 

Předmět smluvního vztahu

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito Obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.
 

Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.
 

Platební podmínky

Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

A) Na dobírku při doručení zboží Za zboží zaplatí kupující hotově v okamžiku převzetí od dopravce.
B) Platba předem bankovním převodem Převod z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede kupující č. objednávky. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, které odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

C) Kartou

Bankovní spojení prodávajícího:

Číslo účtu: 9298871001/5500 (Raiffesein banka)

 IBAN: CZ9055000000009298871001  

SWIFT: ZBCCZPP

 

Objednávání a dodací podmínky

Objednat zboží lze následujícími způsoby:
Prostřednictvím elektronického obchodu: www.kobercovyraj.cz
Elektronickou poštou na adrese: objednavky@kobercovyraj.cz
Telefonicky na čísle: +420 603 738 483 

 

Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že termín dodání zboží by byl delší, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího. Kupující má v takovém případě možnost odstoupit od smlouvy nebo s prodávajícím dohodnout jiný termín dodání. V případě že kupující si přeje jiný termín dodání, napíše tuto žádost do poznámky v košíku. 

 

V průměru dodáváme zboží do 5 - 10 dnů od objednávky.

Chcete-li jiný termín dodání, napište jej do poznámky v košíku.

Způsob dodání - rozvoz zboží

Dopravu objednaného zboží zajišťujeme společností FOFR.

Dopravou se myslí složení za první dveře. V případě Vašeho jiného požadavku, musíte toto řešit přímo s dopravcem.

Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.

200,- Kč - při balící o délce do 2 m

299,- Kč - při balící o délce nad 2 m

0,- Kč - při objednávce nad 4 000,- Kč. 

   

 


Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit následující podmínky:

Podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Zboží můžete bezdůvodně vrátit do 60 dnů na Vaše náklady. Stačí do mailu objednavky@kobercovyraj.cz napsat číslo objednávky a že chcete vrátit koberec, my pro něj pošleme spedici. (neplatí pro běhouny) Zboží musí být nepoužité, čisté a dobře zabalené.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 

 

 

 

 

Upozornění!

U zboží, které je upraveno, řezáno na žádost zákazníka, nejde odstoupit od objednávky!

Peníze vracíme za zboží, ne za dopravu.

Vrácení peněz

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze. 
 

Převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo nedeformovanost balíku) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@Kobercovyraj.cz

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.

Jednoduše

Zásilku za přítomnosti přepravce zkontrolujte, vadnou zásilku nepřebírejte. O vadách zásilky sepište s pracovníkem přepravní společnosti zprávu. Poté nás o nepřevzetí informujte.

Přestože máte právo zásilku do 60. dnů vrátit bez udání důvodu, máte povinnost zásilku převzít, pokud není vadná. Pokud bezvadnou zásilku nepřevezmete, budeme po vás vyžadovat zaplacení nákladů spojených s přepravou. 


Záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané prodávajícím, se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Poskytnutá záruka může být delší, v takovém případě je to uvedeno v technické specifikaci zboží. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě 24 měsíců.
 

Ověřeno zákazníky - Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a také předpisy souvisejícími. Případná individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Obchodním podmínkám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

Tyto OP jsou platné od 11.05.2019 a ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez upozornění.

Kupující objednáním od prodávajícího dává souhlas s těmito Obchodními podmínkami.